airkiss增加几句代码实现自动联网 • 尝试widora在接收到手机或者微信成功发送ssid和key之后自动连接该网络。
  打开/openwrt_widora/package/airkiss/src/airkiss.c
  在main函数中找到以下位置并添加代码
  printf("result ok!ssid is %s , key is %s\n" , ak_result.ssid , ak_result.pwd);
  char wificmd[128];
  snprintf(wificmd,128,"connect2ap %s %s" , ak_result.ssid , ak_result.pwd );//把ssid和key保存到字符串作为命令
  system(wificmd);//连接网络
  添加以上代码之后在获取到ssid和key之后会尝试连接到该网络。
  如果有更好的解决方法欢迎提供,谢谢。


Log in to reply